נכות בשל תאונת עבודה: אלה הזכויות שלך!

עובדים רבים בישראל נפגעים מדי שנה בשנה בתאונות עבודה שבעקבותיהן הם נותרים עם נכות קצרת טווח או ארוכת מועד. מאחר ונכות בשל תאונת עבודה פוגעת באופן ישיר ביכולת ההשתכרות של העובד ובאיכות חייו, חוק הביטוח הלאומי מאפשר לנפגעי עבודה לקבל סיוע כספי וסעדים רפואיים שונים. על אלו נפרט בהרחבה במדריך להלן.

מהי תאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי?

תאונת עבודה זו פגיעה המתרחשת בזמן העבודה ו/או בעקבות העבודה, אשר יש בה כדי להקים לעובד זכאות לקבלת פיצוי כספי ושאר זכויות רפואיות על בסיס סעיף 79 בחוק הביטוח הלאומי.

הסעד הכספי הראשוני לנפגעי תאונות עבודה

הסעד הכספי הראשון לו זכאים נפגעי עבודה בישראל, נקרא “דמי פגיעה”. זהו תשלום של פיצוי כספי בגין ימי העבודה שאותם העובד הפסיד או שהוא עלול להפסיד בעתיד בעקבות פציעתו. דמי הפגיעה של הביטוח הלאומי משולמים למשך תקופה שאינה עולה על שלושה חודשים ממועד הגשת התביעה. תשלום זה מכסה עד 75% מהשכר הממוצע שהרוויח נפגע העבודה, בשלושת החודשים שלפני תאונת העבודה.

הבסיס למימוש הזכות לקבלת דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה

קבלת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, מצריכה הגשת תביעה לדמי פגיעה לביטוח הלאומי, במשך עד שנה ממועד הפגיעה. לתביעה זו יש לצרף “תעודת אי-כושר”, שהיא מסמך שנפגע העבודה נדרש לקבל מהרופא המטפל שלו כשהוא חתום. מטרתו של מסמך זה היא להוכיח לביטוח הלאומי שבעקבות תאונת העבודה, העובד גם מנוע מלעבוד במקצוע או במשלח היד הקבוע שלו, וגם איננו מסוגל לעבוד באף עבודה אחרת.


סעדים כספיים מתקדמים לבעלי נכות בשל תאונת עבודה

כאשר הזכאות לדמי הפגיעה תמה, באם העובד עודנו סובל מנכות המגבילה את יכולו לעבוד לאחר תאונת העבודה, באפשרותו לתבוע מהביטוח הלאומי הכרה בדרגת נכות. זאת לשם קבלת מענק נכות חד-פעמי או קצבת נכות חודשית.

מימוש זכויות אלו, מותנה בהופעה מול ועדה רפואית מטעמו של הביטוח הלאומי, שאחראית לקבוע מהו אחוז הנכות הרפואית של נפגע העבודה ומהי דרגת אי הכושר שממנה הוא סובל. על בסיס זה נקבע סוג הפיצוי הכספי לעובד (כאמור, מענק חד פעמי או קצבת נכות חודשית – קבועה או זמנית) והיקפו.

התהליך למימוש הזכות לקבלת קצבת נכות בשל תאונת עבודה

עובד שזקוק לגמלת נכות בעקבות תאונת העבודה שעבר, יידרש להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, וזאת במשך לא יותר משנה מהתרחשות תאונת העבודה. הגשתה של התביעה תתבצע על ידי מילוי טופס ב.ל. 200 שנקרא “בקשה לקביעת דרגת נכות ותשלום גמלת נכות מעבודה”.

לטופס התביעה הנ”ל יש לצרף אישורים רפואיים המעידים על טיב פגיעתו של העובד, בלוויית כל התיעוד הרפואי המוכיח את נכותו מעבודה והיקפה. נפגעי עבודה ששולמו להם דמי פגיעה עקב תאונת העבודה שעברו, יעשו בחוכמה אם יגישו את תביעתם לקבלת גמלת הנכות בסמיכות לתום הזכאות לדמי הפגיעה.

יחד עם זאת, קבלת דמי הפגיעה איננה תנאי סף לקבלתה של קצבת הנכות. גם עובד שנפצע בתאונת עבודה מבלי להפסיד ימי עבודה בעקבותיה, זכאי להגשת התביעה לקבלת גמלת הנכות מעבודה, ככל שבדיעבד התגלה שתאונת העבודה הסבה לו נכות צמיתה או זמנית.


זכויות נוספות לסובלים מנכות בעקבות תאונת עבודה

כל אדם שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל עזרה ראשונה בהגיעו לחדר המיון באחד מבתי החולים הציבוריים בישראל, וזאת ללא עלות. מימוש זכות זו אינה מותנית בפנייה רשמית של הנפגע אל המוסד לביטוח לאומי לשם הכרה בפגיעתו כתאונת עבודה.

יתרה מכך, במידה והנפגע פונה לבית החולים באמבולנס בעקבות התאונה בעבודה, הוא יוכל על פי חוק לקבל החזר כספי עבור עלות הפינוי באמבולנס. קבלת החזר זה תתבצע על ידי פנייה לאגף לנפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי בעיר מגוריו של העובד והצגת חשבונית המקור שהתקבלה בגין הפינוי.

נפגעי עבודה בישראל זכאים גם לקבל סיוע רפואי חינמי לשם הטיפול בפגיעתם, עד למועד החלמתם ממנה. מימוש זכות זו, מותנית בהגשת טופס ב.ל. 250 לקופת החולים. זהו טופס הפנייה לטיפול רפואי מטעם מעסיקו של העובד.

במידה ואין מדובר בנפגע עבודה שהוא עובד שכיר, אלא בעובד עצמאי יוגש לקופת החולים טופס ב.ל. 283. חשוב לדעת שסוג הטיפול הרפואי שנפגע העבודה יקבל והיקפו, נקבעים על פי שיקול דעתו של רופא קופת החולים האמון על הטיפול בנפגע.

למאמר: סכום פיצוי תאונת עבודה

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה

זכויות שיקומיות לנפגעי עבודה בביטוח הלאומי

נפגעי עבודה שהוכרו כבעלי עשרה אחוזי נכות ומעלה, זכאים לקבלת סיוע שיקומי בסבסוד של הביטוח הלאומי, בכפוף לעמידה בקריטריונים הבאים:

  • אי יכולת לחזור לעבוד או להתפרנס מעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישורי, וניסיונו התעסוקתי של הנפגע.
  • צורך בהכשרה מקצועית לשם השתלבות מחודשת במעגל העבודה.
  • התאמה של הנפגע לשיקום מקצועי, על פי אמות המידה של הביטוח הלאומי.

נפגעי עבודה העומדים בתנאי הסף הנ”ל, זכאים להשתתף במסגרות המספקות שירותי שיקום מקצועי, בסבסוד של הביטוח הלאומי. בין היתר מממן המוסד לביטוח לאומי כיסוי של שכר הלימוד לנפגעי עבודה, מימון הוצאות נסיעה, השתתפות בעלויות של ספרי הלימוד ועזרי הלמידה, תמיכה כספית בכיסוי דמי שכירות, סבסוד של עזרי נגישות וסיוע בכיסוי הוצאות מחיה בסיסיות.


הקשיים הכרוכים במימוש זכויות מול הביטוח הלאומי בעקבות תאונות עבודה

חלק בלתי מבוטל מן התביעות המתנהלות נגד הביטוח הלאומי, מוגשות מטעמם של נפגעי עבודה. לא אחת, נכות בשל תאונת עבודה, מלווה את הנפגעים למשך תקופה ממושכת ואף לצמיתות, אך למרות זאת, המוסד לביטוח לאומי עומד בסירובו להכיר בנכותם של הנפגעים במלואה או בכלל.

במקרים רבים, לצורך העניין, הביטוח הלאומי מכיר בדרגת נכות נמוכה מזו שנפגע העבודה סובל ממנה בפועל. רק לאחר שעורך דין לתביעות ביטוח לאומי נכנס לתמונה, אחוזי הנכות הרלוונטיים למגבלתו הרפואית והתפקודית של הנפגע, מוכרים בפועל.

מתקשים במימוש זכויותיכם כנפגעי תאונת עבודה? אתם זכאים להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי

תביעות רבות המוגשות לביטוח הלאומי למטרת הכרה בנכות שנגרמה בעקבות תאונת עבודה, אינן מתקבלות או שמקבלות מענה חלקי מאוד. זהו מצב ביש מצער מאוד עבור נפגעי תאונות עבודה שזקוקים לכל התמיכה שרק ניתן לקבל על מנת לשקם את עצמם פיזית, נפשית ותעסוקתית.

לאור הקשיים הרבים שמימוש הזכויות מול הביטוח הלאומי כרוך בהם, ההמלצה הגורפת היא להסתייע בעו”ד שייצג אתכם בכל הממשק מול המוסד לביטוח לאומי, וידאג למימוש הזכויות המגיעות לכם כחוק.

מי יכול לסייע לנכי עבודה במימוש זכויות רפואיות?

אם נפגעתם בתאונת עבודה ונותרתם עם נכות בעקבותיה, זה הזמן לפנות לעורך דין תאונות עבודה. ייצוג משפטי איכותי מטעם עורך דין המכיר את חוק הביטוח הלאומי והזכויות השונות שהוא מקים לנפגעי עבודה, הוא הבסיס למימוש אופטימלי של האינטרסים שלכם והימנעות מסחבת בירוקרטית מייגעת.

בנוסף לכך, סיוע מעורך דין המספק סיוע לנפגעי עבודה, יאפשר לכם לבחון גם אפשרויות למימוש הזכות לקבלת פיצויים ממעסיקכם ומגורמי ביטוח פרטיים שמולם אתם עשויים להיות מכוסים.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ