נכות זמנית תאונת עבודה – מה שחשוב לדעת

מדי שנה, מתרחשות במדינת ישראל אינספור תאונות עבודה המותירות עובדים רבים עם דרגת נכות זמנית או קבועה. הכרה באחוזי נכות זמניים או קבועים עשויה לזכות את נפגע העבודה בזכויות רפואיות ופיצויים במוסד לביטוח לאומי, הכוללים בין היתר, דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה, אשר גובהה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע העבודה על ידי הוועדה הרפואית שך המוסד לביטוח לאומי. בסקירה הבאה נסביר אודות המונח נכות זמנית תאונת עבודה, וכיצד מבוטחים יכולים לממש את זכויותיהם השונות אם נגרמה להם נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה.

מה פשר המונח “נכות זמנית תאונת עבודה” במוסד לביטוח לאומי?

נכות זמנית או נכות אירעית, המופיעה בעקבות תאונת עבודה, משמעה מבחינת המוסד לביטוח לאומי, כי נפגע העבודה מוגדר בתור נכה מעבודה לפרק זמן קצוב, תוך התחשבות באפשרות שמצבו הרפואי יכול להשתנות לטובה או לרעה בהמשך הדרך. זאת בשונה מבעלי נכות קבועה או נכות צמיתה מתאונת עבודה, שדרגת הנכות שלהם מוגדרת לטווח הארוך.

כיצד מטופלים בביטוח הלאומי נפגעי עבודה בעלי נכות זמנית תאונת עבודה?

כאשר נפגעי תאונות עבודה מגישים לביטוח הלאומי תביעה להכרה בדרגת נכות מעבודה כדי לקבל גמלת נכות מעבודה, עליהם להופיע מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, אשר אחראית על קביעת דרגת הנכות של המבוטח. ועדה זו עשויה לקבוע לאחר בדיקתה, כי נפגע העבודה סובל מנכות קבועה או מנכות זמנית. זאת במידה וחברי הוועדה מתרשמים שהמצב הרפואי של העובד איננו קבוע במהותו, אלא עשוי עדיין להשתנות.

לכמה זמן נקבעת נכות זמנית תאונת עבודה?

נכות זמנית תאונת עבודה נקבעת לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים. במהלך תקופה זו, נפגע העבודה מקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלת נכות מעבודה, על פי דרגת הנכות האירעית שנקבעה לו. לאחר שתמה תקופת הנכות הזמנית, המבוטח יזומן להתייצב בשנית מול וועדה רפואית נוספת, כדי שיתבצע אומדן מחודש של המצב הרפואי שלו, ועדכון של דרגת הנכות שלו.

סייגים לתוקפה של דרגת נכות זמנית תאונת עבודה

למרות שהוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, מוסמכת לסווג נפגעי עבודה כבעלי נכות זמנית תאונת עבודה לתקופה של עד 12 חודשים בלבד – חשוב לדעת כי בית המשפט רשאי להגדיר נכות זמנית לנפגעי עבודה למשך פרקי זמן ארוכים מכך, בהתאם לנסיבות המקרה וחוות הדעת הרפואית שקיבל הנפגע.

מהן הזכויות של בעלי נכות זמנית תאונת עבודה?

נכות זמנית מתאונת עבודה מזכה את נפגעי העבודה בפיצויים זמנים מהביטוח הלאומי וזכויות רפואיות שונות, במסגרת התקופה שבה דרגת הנכות הזמנית עודנה בתוקף.

הזכאות לקבלת גמלת נכות זמנית תאונת עבודה

כשנפגע תאונת עבודה מוכר במוסד לביטוח לאומי כבעל אחוזי נכות זמניים של 10 אחוז נכות ואילך, הוא זכאי לקבל גמלת נכות מעבודה על פי רמת הנכות הזמנית שנקבעה עבורו. הזכאות לקבלת גמלת הנכות תהיה בתוקף עד תום תקופת ההכרה בנכות הזמנית של נפגע העבודה, שכאשר היא תבוא אל סיומה, המבוטח יידרש להתייצב כאמור בשנית מול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, לשם הערכה מחודשת של דרגת נכותו.

בהקשר זה חשוב לדעת כי משמעותה של נכות זמנית, היא שגם מבוטח שהוגדר בתור בעל 100 אחוזי נכות זמנית תאונת עבודה עלול בחלוף שנה לגלות שדרגת הנכות שלו הופחתה, עד כדי אובדן זכאותו לקבלת גמלת הנכות מעבודה. לצורך העניין, נפגע עבודה שדרגת הנכות שלו יורדת מתחת ל- 10 אחוזי נכות זמנית, לא יהיה זכאי עוד לקבלת הגמלה כלל.

אולם על אותו משקל, יתכן גם מצב הפוך, שבו נפגע עבודה אשר הוכר כבעל דרגת נכות זמנית של 20 אחוזים, יוכר בחלוף 12 חודשים, כמי שחלה במצב נכותו החמרה, אשר מצדיקה את העלאת דרגת הנכות שלו.

כיצד נקבעת דרגת נכות זמנית תאונת עבודה בוועדת הרפואית של הביטוח הלאומי?

דרגת נכות זמנית נקבעת מטעמו של רופא שממנה הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי. רופא זה מעריך את המצב הבריאותי של הנפגע בהתאם לתוספת לחוק הביטוח הלאומי לקביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה. מקבץ ההוראות הזה ידוע גם כ”ספר הליקויים” או כ”ספר המבחנים הרפואיים” במוסד לביטוח לאומי, ומופיעה בו ההגדרה לכמות אחוזי הנכות המיוחסת לכל נזק בריאותי המזכה נפגעי עבודה באחוזי נכות מעבודה.

לדוגמא, נפגע עבודה בעל מגבלה רפואית באזור עמוד השדרה הצווארי, עשוי להיות מוכר כבעל דרגת נכות כדלקמן:

  • עבור מגבלה ברמת חומרה קלה – 10 אחוזי נכות זמנית
  • עבור מגבלה ברמת חומרה בינונית – 20 אחוזי נכות זמנית
  • עבור מגבלה ברמת חומרה קשה – 30 אחוזי נכות זמנית

 

היה והמבוטח הוא בעל מספר פגיעות רפואיות בעקבות תאונת העבודה שאירעה לו, רמת הנכות שבה יכיר הביטוח הלאומי עבורו, לא תיקבע על ידי הוועדה בחישוב מצטבר, אלא בתור שיקלול של אחוזי הנכות עבור כל אחת מפגיעותו. לדוגמא, מבוטח אשר נפגע בגב בתאונת עבודה, וסובל מ – 20 אחוזי נכות זמנית מעבר לפגיעה ביד שלו, בשיעור של 10 אחוזי נכות זמניים, לא יחשב כבעל 30 אחוז נכות מעבודה.

במקרה זה, החישוב יראה כך:

  • 20 אחוזי נכות בגין פגיעת הגב יחושבו מתוך 100 אחוזים ויהיו שווים ל- 20 אחוז לטובת החישוב המשוקלל.
  • 100 אחוזים פחות 20 אחוזים – שווים יהיו ל- 80 אחוזים לטובת החישוב.
  • 10 אחוזי הנכות בגין פגיעת הרגל יחושבו מתוך ה- 80 אחוז ושווים יהיו ל- 8 אחוז לטובת החישוב המשוקלל.

בהתאם לזאת כשנסכום את אחוזי הנכות ברגלו של המבוטח עם אחוזי הנכות בגבו – נגיע ל- 28 אחוזי נכות זמנית.

הזכויות של נכה נזקק עם נכות זמנית

מבוטח אשר נפגע במסגרת תאונת עבודה והוכר כמי שיש לו פחות ממאה אחוזי נכות זמנית, אולם בעקבות נכותו הוא לא מסוגל לעבוד באף עבודה ואין לו הכנסה מכל עיסוק אחר – יוכל על פי החוק לבקש מהביטוח הלאומי שיכיר בו בתור נכה נזקק. במידה ותביעה זו תאושר על ידי הביטוח הלאומי, נפגע העבודה יקבל 100 אחוזי נכות זמנית, למשך תקופה של 4 חודשים, עם הזכויות הנגזרות מכך.


כיצד מחושב שיעור הזכאות לגמלת נכות מעבודה לבעלי נכות זמנית?

שיעור הזכאות לגמלת נכות מעבודה, מחושב על בסיס אחוזי הנכות שאושרו למבוטח. כפי שצוין קודם לכן, נפגע עבודה אשר הוכר כבעל דרגת נכות זמנית נמוכה מעשרה אחוזים, איננו זכאי כלל לקבל גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. זאת להבדיל מנכה מעבודה עם דרגת נכות מעבודה של 10 ועד 100 אחוזי נכות זמנית, שיקבל גמלת נכות חודשית, לתקופה של עד שנה.

סכום גמלת הנכות מעבודה מהווה 75 אחוז מממוצע השכר של נפגע העבודה במהלך שלושת החודשים שלפני פגיעתו, כפול אחוזי הנכות שאושרו לו בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. בהתאם לזאת, נפגעי עבודה בעלי 100 אחוזי נכות זמנית, יקבלו 100 אחוז מן הגמלה.

בהקשר זה ראוי לציין, שלמקבלי גמלת נכות מעבודה ישנה גם האפשרות לקבלת גמלת נכות עבור פגיעות עבודה אחרות, על עוד הסכום הכולל של קצבאות הנכות שהנפגע יקבל איננו חורג מסכום הגמלה המקסימלי שהוא רשאי לקבל בעבור 100 אחוזע נכות זמנית מתאונת עבודה.

איך קובעים את שיעורי הנכות בתאונות עבודה?

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה

זקוקים להכוונה נוספת במימוש זכויות לבעלי נכות זמנית מעבודה? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לקבלת ליווי משפטי איכותי מול המוסד לביטוח לאומי!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ