התקף לב כתאונת עבודה

התקף לב הוא אירוע רפואי בעל השלכות חמורות ומרחיקות לכת. אנשים שעברו התקפי לב נותרים במקרים רבים עם מגוון קשיים תפקודיים שלהם השפעה ארוכת טווח ומשמעותית ביותר על כלל תחומי החיים. השיקום לאחר אירוע לבבי מסוג זה הוא בדרך כלל מורכב, מתמשך ויקר.

לכן חשוב לדעת איזה סיוע מדינת ישראל מעמידה לרשות הנפגעים, באמצעות המוסד לביטוח לאומי. בשורות הבאות נדון במקרה הספציפי של התנאים להכרה בהתקף לב כתאונת עבודה והזכויות שהיא מקנה בביטוח הלאומי.

על הנזקים הנגרמים בעקבות התקפי לב

התקף לב הוא מצב אשר מתרחש בגופו של אדם על רקע חסימה שנוצרת בכלי הדם המרכזיים שנועדו לאפשר את זרימתו של דם לשריר הלב. מצב כזה עשוי להיווצר בשל סתימת דפנות העורקים בעקבות דלקת, הופעת קריש דם, או משקעי כולסטרול שחוסמים את כלי הדם, ועוד.

הדבר עלול להוביל לנזק חמור לשריר הלב שמקורו בהעדר אספקת דם רצופה אליו, ובעקבות זאת – לנזקים רב מערכתיים בגופו של האדם שלקה בליבו, עד כדי נכות צמיתה או מוות.

התקפי לב והשפעתם על כושר העבודה של האדם שלקה בהם

המפתח להתמודדות יעילה עם התקפי לב, הוא מתן טיפול רפואי באופן מיידי עד כמה שניתן. הכרת התסמינים שמאפיינים את אוטם שריר הלב והסממנים המטרימים להופעתו, היא חיונית למתן סיוע רפואי יעיל למי שעומדים ללקות בליבם.

בהעדר טיפול רפואי שניתן בתזמון הנכון, פגיעות גופניות קשות וארוכות טווח, עלולות כאמור להתרחש, ובכללן גם שיתוק ונכות, אשר מגדילים את הסיכויים לפגיעה בכושר העבודה של חולה הלב, וכפועל יוצא – גם לנזקים כלכליים כבדים לאותו אדם ובני משפחתו.

נפגעתם מהתקף לב בשעת עבודתכם? הכירו את זכויותיכם

במקרים לא מעטים שבהם אדם חווה התקף לב, הדבר מתרחש על רקע אירוע מסוים וחריג שהתרחש בחייו, כגון אירוע יוצא דופן בסביבת העבודה. לפיכך, אם עברתם התקף לב בשעת עבודתכם או בעקבותיה, וכתוצאה מכך כושר עבודתכם הצטמצם או נפגע לחלוטין – חשוב שתכירו את הזכויות שהמוסד לביטוח לאומי מעמיד לרשותכם, מעצם היותכם נפגעי עבודה.


הגדרתו של המונח “תאונת עבודה” בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי

בסעיף 79 של חוק הביטוח הלאומי, מוגדר המונח “תאונת עבודה” בתור פגיעה או פציעה שאותן עובד יכול לספוג במהלך עבודתו או בעקבות תנאי העבודה. חקיקה זו משמעה כי מרגע שאירוע בעל אופי תאונתי או נזק מסוים מוכרים בתור תאונת עבודה, העובד שנפגע יכול להיות זכאי לקבל פיצוי כספי ושאר זכויות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי.

הזכויות שהכרה בהתקף לב כתאונת עבודה מקנה בביטוח הלאומי

עובד שהביטוח הלאומי מכיר במעמדו כנפגע עבודה בעקבות אירוע לבבי שעבר, יהיה רשאי לקבל פיצוי זמני למשך עד 91 יום מהתרחשות האירוע הלבבי – בדמות דמי פגיעה.

לאחר מכן, אם יסבול עדיין מאובדן כושר עבודה זמני או צמית, חלקי או מלא – יוכל להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות או מענק נכות, הטבות והקלות שונות שנועדו לסייע לו להשתקם למרות הפגיעה בכושר עבודתו והכנסותיו, בעקבות האירוע הלבבי שאותו עבר. זאת לצד הקלות והטבות נוספות שנכים מעבודה זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

איך מימוש הזכויות מתבצע?

לשם מימוש הזכויות המנויות לעיל, מי שחוו התקף לב כתאונת עבודה, יידרשו להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס דיווח על תאונת עבודה, בו יפורט אופיה של הפגיעה שספגו בעקבות עבודתם, כולל השתלשלות האירועים שהובילה להתקף הלב.

זאת בלוויית תיעוד רפואי מתאים. נפגע עבודה שיגיש תביעה לקבלת גמלת נכות, יידרש בהמשך גם לעמוד מול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי לשם הקביעה של דרגת נכותו, שעל פיה תקבע זכאותו לגמלה והיקפה.

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה

מהם התנאים להכרה בהתקף לב כתאונת עבודה?

ככלל, ההכרה בהתקף לב כתאונת עבודה, מותנית בכך שהעובד יוכיח שהאירוע הלבבי התרחש בזמן עבודתו, בעקבות תנאי העבודה או בשל אירוע או אירועים מסוימים שהתרחשו במקום העבודה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים גם התקפי לב שהתרחשו מחוץ לשעות העבודה הרשמיות, הוכרו בחזקת תאונות עבודה.

הצידוק לכך הוא שאוטם שריר הלב יכול להתרחש גם לאחר שעות מהתרחשותו של אירוע מסוים, ולכן אין זה בלתי מתקבל על הדעת שתהיה זיקה בין מקרה שקרה בשעות העבודה לבין אירוע לב שהעובד חווה מחוץ למסגרת שעות העבודה הרשמיות.


איך ניתן להוכיח את קיומו של קשר בין התקף הלב לתנאי ההעסקה?

כדי להוכיח שישנו קשר בין התקף לב לבין אופי העבודה או תנאי העבודה, הנפגע יידרש להציג את ההוכחות כדלקמן:

הוכחות לכך שאירע אירוע חריג בעבודה

יש להוכיח באמצעות ראיות ברורות שאירוע יוצא דופן הקשור לעבודתו של הנפגע, אירע בסמיכות יחסית לאירוע הלב. בהקשר זה, “אירוע יוצא דופן” משמעו כל אירוע שחורג מגדר הרגיל אשר ישנה אפשרות לתמוך בטענה שהוא לא תרחיש סטנדרטי ושגרתי בשגרת יום העבודה הנורמטיבית של העובד בעבודתו.

נטל ההוכחה באשר לקיומה של זיקה זו מונח על כתפי הנפגע, והוא גם האדם שיידרש להציג לבית המשפט הדן בתיק, ראיות שיתמכו בטענתו לקשר הסיבתי בין האירוע שבו לקה בליבו לבין האירוע החריג שקרה בעבודתו.

הוכחה שקיימת חזקת סיבתיות בין התקף הלב והאירוע החריג בעבודה במישור הרפואי

כאן מדובר בהוכחה לדבר קיומה של זיקה סיבתית רפואית בין אירוע הלב שאותו חווה העובד לבין אותו אירוע חריג שאירע לו כחלק מעבודת או בעקבותיה. התובע יידרש להוכיח קשר סיבתי רפואי שקיים בסבירות של % 50 ומעלה, כתנאי הכרחי לכך שאירוע הלב שעבר יוכר כתאונת עבודה.

לשם כך הוא יצטרך להוכיח כי חלה סמיכות זמנים בין המועד שבו קרה האירוע יוצא הדופן בעבודתו, ובין המועד שבו התקף הלב התרחש. לעניין זה חשוב להוסיף ולומר שסעיף 83 בחוק הביטוח הלאומי, קובע חזקת סיבתיות החלה על עובדים שכירים בלבד, שעל פיה כל תאונה שמתרחשת במהלך או בהקשר לעבודה של אדם מסוים, היא כזו שתוכר בחזקת תאונת עבודה.

הוכחת התרומה של האירוע יוצא הדופן בעבודה להתרחשותו של האירוע הלבבי

הנדבך שלישי בו כרוכה בהכרה באירוע הלב שעבר עובד בגדר תאונת עבודה, הוא היכולת להוכיח כי התרומה של האירוע החריג שקרה בזמן העבודה להתקף הלב של הנפגע, אינה נמוכה יותר מהסבירות לתרומתם של גורמי סיכון אחרים בהינתן ואמנם היו כאלו.

בשורה התחתונה: הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה וקבלת פיצויים – עוברות דרך עורך דין תאונות עבודה

במקרים בהם שאלת ההכרה בהתקפי לב כתאונות עבודה עומדת לדיון משפטי, הגורמים התורמים להתרחשותה של הפגיעה, עלולים להיות סמויים מן העין. זאת להבדיל ממקרים שבהם מדובר באירוע בעל אופי תאונתי מובהק שמתרחש בעבודה ומוביל לפציעה של העובד בזמן אמת.

על כן, הוכחת תרומתם של התנאים בעבודת הנפגע או התרומה של אירוע חריג שהתרחש בעבודה, להתרחשותו של התקף הלב – עשויה להפוך לסיפור לא פשוט.

מכאן החשיבות הרבה של ליווי והכוונה משפטית מהשורה הראשונה, ורצוי ממשרד עו”ד שעוסק ספציפית במתן ייצוג לנפגעי עבודה. מעוניינים להוכיח כי התקף לב שעברתם קשור בעבודתכם ולממש את זכותכם לפיצוי כספי הולם? פנו אלינו בהקדם!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ