לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי

כשעובד במדינת ישראל עובר תאונת עבודה, החוק מזכה אותו באפשרות לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי פיצוי כספי ושאר זכויות רפואיות. זכות זו תקפה הן לתאונה המתרחשת במסגרת ביצוע תפקידו של העובד, והן לתאונה שקרתה בדרכו של העובד אל מקום העבודה או ממנו. במדריך להלן, נדון בזכויות של עובדים בעקבות תאונות עבודה ונסביר איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי.

הגשת תביעה על תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי – תמצית התהליך

על מנת שעובד שנפגע בעבודתו או בדרכו אליה / ממנה, יוכל לממש את זכויותיו בביטוח הלאומי, ובראשן – קבלת דמי פגיעה שהם פיצוי כספי על אובדן הכנסתו המיידי בשל הפגיעה, עליו להגיש למשרדי המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו, תביעה לתשלום דמי פגיעה בצירוף אישורים רפואיים הנוגעים לפגיעתו, כפי שנסביר בשורות הבאות. את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש בתוך לא יותר מ- 12 חודשים מן המועד שבו אירעה תאונת העבודה.

איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה – הפעולות המקדימות

ישנן שתי פעולות מקדימות שחובה לבצע לקראת הגשת תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי:

  1. מילוי טופס 250 (טופס מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה – שכירים) והחתמת המעסיק / טופס 283 (טופס הפנייה לקבלת טיפול רפואי לעצמאים) – זכותו של נפגע העבודה לקבל טיפול רפואי חינמי בעקבות תאונת העבודה, מותנית בהצגת אחד הטפסים הנ”ל בקופת החולים שלו. עובד שנפגע בתאונת עבודה, רשאי לפנות גם לקבלת עזרה ראשונה בחינם, באחד מחדרי המיון של מערך בתי החולים הציבוריים בישראל.
  2. קבלת מסמך “תעודה רפואית ראשונית לנפגעי עבודה” מבית חולים / קופת החולים של הנפגע – את הטופס שהזכרנו לעיל על נפגע העבודה להגיש אל מחלקת תאונות העבודה בקופת החולים שבה הוא חבר, על מנת שרופא קופת החולים יספק לעובד מסמך שנקרא “תעודה רפואית ראשונית לנפגעי עבודה” המכיל אבחנה על פגיעתו ומציין מהו פרק הזמן שבו העובד מנוע מלעבוד בכל עבודה מתאימה (מלבד עבודתו הקבועה) בשל תאונת העבודה שעבר.

איך ניתן לממש את הזכויות לאחר תאונת עבודה


איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי ואילו אישורים יש לצרף?

חוק הביטוח הלאומי קובע שכדי שעובד שנפגע בתאונת עבודה יוכל לקבל פיצוי כספי ראשוני בדמות דמי פגיעה, עליו להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס תביעה לדמי פגיעה לצד התעודה הרפואית הראשונה לנפגע עבודה שקיבל מרופא קופת החולים שלו.

מימוש הזכות לדמי הפגיעה, מותנה בין היתר בכך שנפגע העבודה לא עבד כלל בעקבות פגיעתו. בנוסף, יש כאמור להגיש את התביעה בתוך שנה ולא יותר ממועד התרחשותה של תאונת העבודה ורצוי בסמוך לאירוע ככל הניתן. זאת מאחר והגשה של התביעה בחלוף חלון הזמן הרלוונטי, עשויה לשלול מן המבוטח את הזכות לקבלת גמלה.

האישורים שיש לצרף בהגשת תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי

אל התביעה לדמי הפגיעה יש לצרף גם את האישורים שלהלן:

  • דוח מיון מבית החולים שבו נפגע העבודה קיבל טיפול רפואי ראשוני בסמוך לתאונת העבודה / מסמך “תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה” מקופת החולים.
  • אישורי היעדרות ממקום העבודה עבור 3 החודשים שקדמו לתאונת העבודה: עובד שכיר שלא עבד ב- 3 החודשים שלפני פגיעתו, מטעמים שאינם תחת שליטתו (כדוגמת מילואים, מחלה, אבטלה, וכדומה) – יידרש לצרף לתביעתו לביטוח הלאומי אישור על מועדי ההיעדרות מעבודתו.
  • תלושי משכורת / אישורי שכר: עובד שהועסק אצל כמה מעסיקים במהלך 3 החודשים שלפני תאונת העבודה שעבר, יידרש לצרף לתביעתו תלושי משכורת / אישורי שכר מכל מעסיקיו במהלך התקופה הזו.
  • דו”ח משטרתי ומסמכי ביטוח: אם התביעה מוגשת בעקבות תאונת דרכים שאירעה בדרכו של העובד למקום עבודתו, ממנו או בין מקומות עבודה, נפגע העבודה יידרש לצרף גם צילום מתעודת הביטוח שלו והעתק של התביעה שהגיש למבטחת.

יש לשים לב לכך שתביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי, שתוגש ללא האישורים הרלוונטיים שמנינו לעיל, ו / או ללא חתימה של התובע, תושב למבוטח מבלי שתטופל.

למאמר: תאונת עבודה וביטוח לאומי

למאמר: זכויות עובד בתאונת עבודה

למאמר:20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה

האפשרויות להגשת תביעת תאונת עבודה בסניפי הביטוח הלאומי

את התביעה לקבלת דמי פגיעה בעקבות תאונת עבודה, יש כאמור להגיש לטיפולו של סניף הביטוח הלאומי באזור מגוריו של הנפגע. אולם אין מתחייב מכך שהדבר יתבצע בהכרח באופן פיזי.

את טפסי התביעה והאישורים הרלוונטיים, ניתן למלא ולהגיש באחת משלוש דרכים:

  1. מילוי טופס התביעה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי, ושליחתו ישירות לסניף הרלוונטי.
  2. מילוי טופס התביעה בצורה ידנית, ושליחתו דרך האתר.
  3. הגשה של טופס התביעה באמצעות דואר רגיל, באמצעות הפקס או בהגשה ישירה לתיבת השירות בסניף הביטוח הלאומי.

איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי לשם הכרה בנכות מעבודה?

אדם שעבר תאונת עבודה אשר בעקבותיה נפגע כושר עבודתו למשך תקופה העולה על תשעים ימים, יגלה כי דמי הפגיעה ששולמו לו מטעם הביטוח הלאומי אינם מכסים את אובדן הכנסותיו בחלוף תקופה זו.

לכן, אם אתם עדיין מנועים מלעבוד בשל פגיעת העבודה שעברתם ותמה זכאותכם לדמי פגיעה, תוכלו להתקדם להגשת תביעה לקבלת קצבת נכות מעבודה. תביעה מסוג זה שתאושר מול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, תזכה אתכם בהכרה של המוסד לביטוח לאומי באחוזי נכות מעבודה, שעל בסיסה ייקבע היקף זכאותכם לגמלת נכות חודשית וזכויות רפואיות שונות.

איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי לקבלת קצבת נכות?

אדם אשר עבר תאונת עבודה, קיבל מהמוסד לביטוח לאומי את מלוא דמי הפגיעה שהיה זכאי להם על פי חוק, אך עדיין סובל מנכות, צמיתה או זמנית בעקבות פגיעתו, רשאי להגיש תביעת נכות מעבודה למוסד לביטוח לאומי. תביעה מסוג זה תוגש באמצעות טופס 200 הנקרא: “תביעה לקביעת אחוזי נכות מעבודה ותשלום קצבת נכות מעבודה”.

הטיפול בתביעה מסוג זה מותנית בכך שהמבוטח מימש קודם לכן את זכותו להגשת תביעת דמי פגיעה ושתביעה זו אכן אושרה לו, היות והביטוח הלאומי הכיר בו בתור נפגע עבודה.

עם קבלת תביעת ההכרה באחוזי נכות, יזומן נפגע העבודה להופיע מול ועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי, אשר תדון בתביעתו ותחליט מהו שיעור אחוזי הנכות שמגיעים לו.

תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי מגישים בעזרת עורך דין תאונות עבודה!

תביעות על תאונות עבודה מוגשות למוסד לביטוח לאומי בהמוניהן, מדי שנה בשנה. כפועל יוצא, גם המשגה הקטן ביותר במילוי טפסי התביעה, עלול להוביל לדחיית התביעה על הסף. הדבר נכון גם עבור אישורים שהתובע שכח לצרף לתביעתו, פרטים שלא מולאו כלל או מולאו באופן חלקי, וכו’.

למרבה הצער, ההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי בכל הנוגע למיצוי זכויות בעקבות תאונות עבודה, רחוקה מלהיות נוחה או פשוטה, וודאי עבור האדם שנאלץ להתמודד עם ליקויים פיזיים. אי לכך, הדבר הנכון ביותר לעשות כאשר מתעורר הצורך בהגשת תביעות על תאונות עבודה לביטוח הלאומי, הוא להזדרז ולפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי איכותי.

עדיין לא בטוחים איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לקבלת סיוע משפטי מקצועי ללא התחייבות!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ