לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה

תאונות עבודה מתרחשות בהמוניהן מדי שנה בישראל, ומותירות עובדים רבים במשק עם אחוזי נכות. דרגת נכות זמנית או קבועה, עשויה להקנות לנפגע העבודה זכויות שונות על פי חוק, לרבות קצבת נכות מעבודה, שגובהה נקבע על פי דרגת הנכות שנקבעה לעובד מטעם הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי. בשורות הבאות נסביר אודות משמעותו של המושג “נכות זמנית” במוסד לביטוח לאומי, הזכאות לקבלת קצבת נכות לנפגעי עבודה, ואופן החישוב של היקף הקצבאות להן זכאים נפגעי עבודה בדרגות שונות, מ- 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה ואילך.

משמעותו של המושג “נכות זמנית” במוסד לביטוח לאומי

המשמעות של נכות זמנית תאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי, להבדיל מנכות המוגדרת כקבועה, הינה שביטוח הלאומי מתייחס לנפגע תאונת העבודה כנכה מעבודה שמצבו הרפואי עשוי עדיין להשתפר, אך באותה המידה גם להחמיר לרעה.

כאשר נפגע תאונת עבודה מגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת להכרה באחוזי נכות מעבודה וקבלת קצבת נכות, הוא נדרש להתייצב בפני ועדה רפואית שאחראית לקבוע מהי דרגת נכותו. הוועדה יכולה להגדיר את הנכה כבעל נכות קבועה או נכות זמנית, ככל שהיא מתרשמת כי מצבו הרפואי של המבוטח אינו צמית ויכול עדיין להשתנות.

נכות זמנית נקבעת למשך עד 12 חודשים קדימה לכל היותר, ובמהלך תקופת ההכרה משולמת לנפגע העבודה קצבת נכות מעבודה בהתאם לדרגת הנכות הזמנית שהוכרה עבורו בוועדה. בתום התקופה המבוטח מזומן להופיע מול וועדה נוספת, לשם ביצוע הערכה מחודשת של מצבו ועדכון של אחוזי הנכות שלו.

יצויין כי אף על פי שלוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, האחראית לדון במעמדם של נכי עבודה, ישנה הסמכות להגדיר נפגע עבודה בתור בעל דרגת נכות זמנית למשך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים – לבית המשפט יש אפשרות לקבוע את דרגת הנכות הזמנית של נפגע העבודה גם לתקופה ממושכת יותר, כתלות בנסיבות המקרה ובחוות דעתו של הרופא המומחה שבדק את הנפגע.

כך או כך, מבחינת המוסד לביטוח לאומי, עצם ההכרה ב- 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה, כל עוד היא תקפה, מזכה את המבוטח בזכויות רפואיות שונות, כפי שיוסבר בשורות הבאות.

למאמר: איך מגישים תביעה על תאונת עבודה ביטוח לאומי

למאמר: תאונת עבודה וביטוח לאומי

למאמר: זכויות עובד בתאונת עבודה

הזכאות לקבלת קצבת נכות זמנית לנפגעי עבודה

כאשר נפגעי תאונת עבודה מוכרים בביטוח הלאומי כבעלי דרגת נכות זמנית מ- 10 אחוזי נכות ואילך, הם זכאים לקבלת קצבת נכות מעבודה בהתאם לדרגת הנכות הזמנית שלהם. זאת עד לתום תקופת ההכרה בנכותם הזמנית, שכאשר תגיע לסיומה, יידרש נפגע העבודה להופיע בשנית בפני ועדה רפואית בביטוח הלאומי לטובת הערכה של דרגת נכותו מחדש.

כך ייתכן מצב בו מבוטח שהוכר כבעל 100 אחוז נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה יוערך בחלוף כשנה כבעל 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה או פחות. למותר לציין שפחות מ- 10 אחוז נכות זמנית מתאונת עבודה, אינם מזכים את המבוטח בתשלום מהביטוח הלאומי, כך שזכויותיו של מבוטח כזה לסעד כספי עשויות גם להתבטל. אמירה זו תקפה גם לנכות צמיתה בשיעור הנמוך מ- 10 אחוזי נכות.

כמובן, באותה המידה ייתכן גם המצב ההפוך, ובו מי שהוכר בתור בעל 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה, אובחן בתור נכה מעבודה שחלה החמרה במצב נכותו, כך שלאחר התייצבותו בפני הוועדה הרפואית בשנית, אושרה לו דרגת נכות גבוהה יותר לצמיתות.

איך ניתן לממש את הזכויות לאחר תאונת עבודה


כיצד הוועדה הרפואית קובעת את אחוז הנכות של נפגעי תאונת עבודה?

אחוז הנכות של נפגעי תאונות עבודה ובכלל נקבע בידי רופא שמונה מטעם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, המעריך את מצבו של המבוטח על פי התוספת לחוק הביטוח הלאומי לעניין קביעת דרגת הנכות לנפגעי עבודה. מקבץ הוראות זה מוכר גם בתור “ספר הליקויים” ו”ספר המבחנים הרפואיים” של המוסד לביטוח לאומי, ובו מופיעה הגדרה של מספר אחוזי הנכות שנקבע עבור כל ליקוי וליקוי המוכר כמזכה באחוזי נכות.

לצורך העניין, לנפגע תאונת עבודה שנותר עם מגבלה באזור עמוד השדרה צווארי, יקבעו אחוזי נכות בהתאם להוראות ספר הליקויים, כדלקמן:

  • מגבלה בדרגת חומרה קלה תזכה את נפגע העבודה ב- 10 אחוז נכות תאונת עבודה
  • מגבלה בדרגת חומרה בינונית תזכה את נפגע העבודה ב- 20 אחוז נכות תאונת עבודה
  • הגבלה בדרגת חומרה קשה תזכה את נפגע העבודה ב- 30 אחוז נכות תאונת עבודה

ככל שהמבוטח סובל ממספר פגיעות רפואיות בשל תאונת העבודה שעבר, אחוזי הנכות שבהם יכיר עבורו הביטוח הלאומי, ייקבעו בוועדה לא בחישוב מצטבר אלא כשקלול של אחוזי הנכות.

למשל, עובד שנפגע בגבו וסובל מ- 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה בנוסף לפגיעה בידו בהיקף של 10 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה, לא ייחשב כמי שהוכר כבעל 30 אחוזי נכות מעבודה.

במקרה כזה, יתבצע החישוב כדלהלן:

  • 20 אחוז נכות עבור פגיעת הגב יחושבו מתוך 100 אחוז ויהיו שווים 20% לצורך החישוב המשוקלל.
  • 100 אחוז פחות 20 אחוז יהיו שווים 80 אחוז לטובת החישוב.
  • 10 אחוז נכות עבור פגיעת הרגל יחושבו מתוך 80 אחוז ויהיו שווים 8% לצורך החישוב המשוקלל.
  • בהתאם לכך – כאשר נסכום את אחוז הנכות בגב עם אחוז הנכות ברגל – נקבל 28 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה.

זכויותיו של נכה נזקק בעל נכות זמנית תאונת עבודה

אדם שנפגע בתאונת עבודה והוכר כבעל פחות מ- 100 אחוז נכות זמנית, אך בשל נכותו איננו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא ואין לו הכנסות מעיסוק אחר – יכול לפי החוק להגיש תביעה להכרה במעמד נכה נזקק. אישור תביעה מסוג זה בביטוח הלאומי, מוביל לקבלת 100 אחוז נכות זמנית מעבודה, למשך עד ארבעה חודשים, על כל הזכויות הנלוות לכך.

20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה ואופן קביעת היקף הזכאות לקצבת נכות מעבודה

היקף הזכאות לקבלת קצבת נכות מעבודה, נקבע כאמור, בהתאם לאחוז הנכות שאושר לנפגע העבודה. כפי שציינו קודם לכן, נכה מעבודה שהוכר כבעל נכות זמנית או צמיתה, של פחות מ- 10 אחוז, לא יהיה זכאי לקצבת נכות מהביטוח הלאומי. זאת לעומת נכה מעבודה בדרגת נכות של 10 עד 100 אחוז נכות זמנית, אשר יקבל קצבת נכות חודשית, למשך עד 12 חודשים.

גובה קצבת הנכות מעבודה מחושב כ- 75 אחוזים מתוך ממוצע השכר של המבוטח בשלושת החודשים שקדמו לפגיעתו, כפול אחוז הנכות שאושר לו. בהתאם לכך, נפגע עבודה עם 100 אחוז נכות זמנית, יקבל 100 אחוז מהקצבה, ואילו נפגע עבודה עם 20 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה, יקבל 20 אחוז מקצבת הנכות בלבד.

חשוב לציין בהקשר זה, כי למקבל קצבת הנכות מעבודה יש אפשרות גם לקבל קצבת נכות בגין פגיעות עבודה נוספות, ובלבד שסכום קצבאות הנכות מעבודה הכולל שיקבל לא יחרוג מסכום הקצבה המרבי שביכולתו לקבל עבור 100 אחוז נכות זמנית תאונת עבודה.

זקוקים להכוונה נוספת במימוש זכויות לבעלי נכות זמנית מעבודה? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לקבלת ליווי משפטי איכותי מול המוסד לביטוח לאומי!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ