האם קצבת אובדן כושר עבודה חייבת בביטוח לאומי

הסוגיה המתבקשת: “האם קצבת אובדן כושר עבודה חייבת בביטוח לאומי?” – עולה לא אחת בקרב נכים מעבודה שאינם בטוחים בזכויותיהם. אולם חשוב לדעת שמקבלי קצבת אובדן כושר עבודה שאינם בעלי כל הכנסה נוספת, או שהמוסד לביטוח להם הכיר בהם כבעלי נכות מעבודה בדרגה של 100 אחוזי נכות קבועה, פטורים מתשלום של דמי הביטוח הלאומי במשך התקופה שבה הם זכאים לקבלת הקצבה. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי מקצבאות הנכות מעבודה הביטוח הלאומי מנכה ביטוח בריאות, וישנם מקרים שבהם עשויים להתבצע ניכויים מסוגים נוספים, כפי שנפרט במאמר זה.

האם קצבת אובדן כושר עבודה חייבת בביטוח לאומי או פטורה מדמי הביטוח?

מקבלי קצבת אובדן כושר עבודה שאין להם אף הכנסה נוספת, פטורים מתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי, בגין התקופה שבה הם זכאים לקבלת הקצבה. במקרה של מקבלי קצבת אובדן כושר עבודה, שנקבעה להם נכות קבועה מעבודה בגובה 100 אחוז נכות, פטורים גם הם מלשלם את דמי הביטוח הלאומי בגין התקופה שבה הם זכאים לקבלת הקצבה, וזאת גם במידה ויש להם הכנסה ממקור נוסף.

אולם עובדים עצמאיים הזכאים לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה כאמור לעיל, יידרשו לשלם דמי ביטוח לנפגעי עבודה. זאת בעוד שעבור עובדים שכירים, מי שישלם את דמי הביטוח לנפגעי עבודה יהיה המעסיק.

מיהו הגורם המשלם קצבת אובדן כושר עבודה?

כשאדם בגיל 18 ומעלה שעוד לא הגיע לגיל הפנסיה הקבוע בחוק, מגיע למצב רפואי המחייב אותו להקטין את היקף עבודתו, ישנם שני גורמים מבטחים מרכזיים שיכולים להקל עליו בהתמודדות הכלכלית עם הירידה בשיעור הכנסותיו. גורמים אלו הם חברות הביטוח הפרטיות – במידה ולעובד ישנו ביטוח מנהלים או כיסוי לאובדן כושר עבודה דרכן, או המוסד לביטוח לאומי.

על קצבת אובדן כושר עבודה בביטוח הלאומי והזכאות לקבלתה

המוסד לביטוח לאומי, מבטח את כל משלמי המיסים בישראל שמשלמים דמי ביטוח לאומי בשוטף. במקרה של הידרדרות במצבו הבריאותי של אדם, שמובילה לירידה ביכולתו לעבוד למחייתו וכפועל יוצא – לקיטון בשיעור הכנסותיו, הביטוח הלאומי בודק בעזרת רופא מומחה מטעמו ופקיד התביעות שלו, מה דרגת הנכות שלו ועל פיה מחליט אם לשלם לו קצבת נכות מעבודה כקצבה חודשית מתחדשת, או כמענק המשולם כסכום חד פעמי.

זכות זו באה לאפשר למי שכושר עבודתם נפגע, בין אם באופן אירעי ובין אם באופן קבוע, לקבל סיוע כספי בשווי אלפי ש”ח מדי חודש בחודשו, ולהמשיך לקיים את עצמו ואת בני ביתו בכבוד, חרף הפגיעה בבריאותו. אולם בהקשר זה, חשוב לסייג ולומר כי הזכאות לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה מהביטוח הלאומי, מותנית בכך שייקבעו למבוטח 50 אחוזי אובדן כושר עבודה לפחות. זאת בעוד שמתחת לשיעור נכות זה, המבוטח איננו זכאי כלל לקבלת הקצבה הנ”ל.

צפו בעו”ד כפיר דיין דובב: איך ניתן להגדיל זכייה בתביעת ביטוח אובדן כושר עבודה?


מה שחשוב לדעת על אובדן כושר עבודה בביטוח לאומי

אובדן כושר עבודה מוחלט או מלא, הינו מצב בו עובד מאבד את יכולת ההשתכרות שלו לחלוטין. בביטוח הלאומי המצב הזה נקרא “דרגת אובדן כושר עבודה מלאה בשיעור של 100 אחוז”.

זאת בשונה מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה בישראל, ששיעור הפגיעה בכושר ההשתכרות שנחשב מבחינתן לאובדן כושר עבודה מלא, הוא לרוב 75 אחוזי אי כושר עבודה (ובמקרים מסויימים גם 70 אחוז עשויים להיחשב כאובדן כושר מלא). משמעות הדבר הינה שאדם שמסוגל לעבוד בהיקף משרה הנמוך מ- 25% מהיקף משרתו טרום אובדן כושר עבודתו – זכאי יהיה על פי חוק, לקבל תמיכה כספית מהמוסד לביטוח לאומי.

התנאים לקבלת הפטור מדמי ביטוח לאומי למקבלי קצבת אובדן כושר עבודה

כל עובד הזכאי לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

 • למבוטח אין הכנסות מעבודה מעבר לקצבת אובדן כושר העבודה.
 • הכנסותיו של המבוטח שאינן מעבודה לא עולות על סכום של 528 שקלים, שהם 5 אחוזים מן השכר הממוצע במשק הישראלי (נכון לשנת 2021).
 • המבוטח הוא בעל 100 אחוזי נכות צמיתה ויקבל פטור מדמי הביטוח הלאומי גם אם יש לו מקור הכנסה אחר.

 

הסייגים לפטור מביטוח לאומי

להלן הסייגים לפטור מתשלום למוסד לביטוח לאומי למקבלי קצבת אובדן כושר עבודה:

 • מקבלי קצבה במעמד של עובד שכיר, יהיו חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי לנפגעי עבודה שישולמו בידי המעסיק שלהם.
 • מקבלי קצבה במעמד של עובד עצמאי, יהיו חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי לנפגעי עבודה בעצמם.

 

האם קצבת אובדן כושר עבודה חייבת בביטוח לאומי בהינתן חובות?  

קצבת אובדן כושר עבודה חייבת בביטוח לאומי ככל ולמבוטח יש חוב של דמי ביטוח, חוב מקדמות, חוב מזונות, או שהוא חייב כספים ששולמו לו בשוגג או בניגוד לדין.

בנוסף, גם מבוטחים המקבלים קצבת הבטחת הכנסה בגין תקופה שבה הם זכאים לקבל קצבת אובדן כושר עבודה, עשויים להיות חייבים בביטוח לאומי, כך שהמוסד לביטוח לאומי לקזז מקצבת הנכות מעבודה המשולמת להם את הסכום ששולם להם במסגרת קצבת הבטחת ההכנסה בגין תקופה זו.

האם קצבת אובדן כושר עבודה חייבת בביטוח בריאות?

קצבת אובדן כושר עבודה אכן חייבת בביטוח בריאות על פי השיעורים הבאים:

 • 104 ש”ח (נכון לשנת 2021) – עד הגיעו של המבוטח לגיל בו הוא זכאי לקבלת קצבת זקנה.
 • מבוטחים שהגיעו לגיל בו הם זכאים לקבלת קצבת זקנה ישלמו דמי ביטוח בריאות בהתאם למצבם המשפחתי לפי הסכומים הבאים  (המעודכנים לשנת 2021):

 

 1. 200 ש”ח – למבוטחים ללא בני זוג (סכום ניכוי ליחיד).
 2. 288 ש”ח – למבוטחים עם בני זוג (סכום ניכוי לזוג).

 

מי פטור מתשלום ביטוח בריאות מקצבת אובדן כושר עבודה?

קצבת אובדן כושר עבודה לא תהיה חייבת בדמי ביטוח בריאות במידה והמבוטח שלו היא משולמת, הינו:

 • אישה הנשואה למבוטח או אישה ידועה בציבור של מבוטח, העובדת במשק ביתה בלבד.
 • תושבי חוץ, תושבי השטחים.
 • ילדים שטרם מלאו להם 18.
 • חיילים בשירות סדיר.
 • מקבלי קצבת אובדן כושר עבודה שעובדים במקביל לקבלתה ישלמו את ביטוח הבריאות רק מהכנסתם במקום מהקצבה.
 • מקבלי פנסיה מוקדמת (מלבד נכים בשיעור של 100%)
 • מי שהגיעו לגיל הפרישה ואינם זכאים לקבל קצבת אזרחים ותיקים משום שהכנסותיהם הן גבוהות.

 

ראיון עם עו”ד כפיר דיין דובב בנושא תביעות אובדן כושר עבודה:


הניכויים מקצבת אובדן כושר עבודה עבור ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

אף שקצבת אובדן כושר עבודה לרוב אינה חייבת בביטוח לאומי במקרה של בעלי אובדן כושר עבודה בשיעור של 20 אחוזים ויותר, המוסד לביטוח לאומי עשוי לקזז מקצבתם דמי חברות בארגון לנכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי העבודה בישראל. זאת בנוסף לתשלום לקרן לסיוע הדדי מטעם הארגון.

זאת לצד דמי השתתפות עצמית בביטוח החיים הקולקטיבי שהארגון מספק. מי שאינם מעוניינים שכספים אלו ינוכו מקצבתם, רשאי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי בכתב. ניכויים אלו יופסקו בכפוף להגשת בקשה זו, כעבור חודש מיום קבלת ההודעה בביטוח הלאומי.

על הפחתת קצבת אובדן כושר עבודה, שלילתה או השהייתה והצורך לפנות לסיוע משפטי במקרים מסוג זה

בידי המוסד לביטוח לאומי נתונה הסמכות להקטין, לשלול, או להשהות את תשלומי קצבת אובדן כושר העבודה ממבוטחים, ככל שמקבל קצבה הפר ללא הצדקה מספקת, את הוראותיו של רופא מוסמך שנועדו לתמוך בהחלמתו, לסייע בשיקום כושר עבודתו, או לצמצם את רמת נכותו. הקטנה, שלילה או הפחתה של התשלומים תיתכן אף במקרה של הפרת הוראות של שיקום מקצועי שניתנו למבוטח בהתאם לחוק.

למאמר: 10 שאלות ותשובות בתביעות אובדן כושר עבודה

יש לכם שאלות נוספות בנושא מימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי? זקוקים להכוונה משפטית בנושא של ניכויים מתשלום קצבת נכות מעבודה? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לסיוע משפטי איכותי ללא התחייבות!

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ