סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין – כל מה שרצית לדעת על סעיף 14

מעסיקים רבים במשק נוהגים להחתים את עובדיהם על “סעיף 14”, אך לא תמיד הם מודעים ליתרונות והחסרונות שבמהלך זה. גם כאשר ההליך כבר מבוצע, המעסיקים אינם תמיד יודעים מה התנאים להחלתו. מאמר זה יסקור את עיקרי הדברים באשר לנוסח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, וינסה לענות על שאלות חוזרות שנתקלנו בהן מצד מעסיקים ועובדים.

המקור החוקי של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 (להלן – “חוק פיצויי פיטורים” ו”הוראות סעיף 14″ בהתאמה) קובע כלהלן:
“תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר”

לפיכך, הוראות הסעיף מאפשרות הסדר, לפיו, התשלום לקופת הפיצויים יבוא במקום פיצויי פיטורים באחת משתי הדרכים הבאות: הסכם קיבוצי או באישור שר העבודה.

למאמר: 10 זכויות שמגיעות לכל עובד

למאמר: כל מה שרצית לדעת על פיצויי פיטורין

בחלק מההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה במשק, קיים ההסדר מכוח הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין באופן גורף. מעסיק עליו חל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שכזה, בהתאם לענף עיסוקו, יחול עליו גם ההסדר מכוחו. כך למשל, ההסדר מכוח סעיף 14, חל בצו ההרחבה בענף התעשייה “מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה”, אשר נכנס לתוקף בשנת 2006, ואשר חל על כלל המעסיקים בענפי המלאכה והתעשייה, ואף בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, משנת 2008.

בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה מתקיימות דרישות להפקדות מינימום של המעסיק כדי להחיל את הפטור מהשלמת פיצויי פיטורים. “קניית” היעדר החבות מצד המעסיק, מתאפשרת רק בהתאם להוראות סעיף 14 ולהוראות צו ההרחבה. כלומר, על המעסיק לעמוד בדווקנות בהוראות ההסכם ו/או הצו כדי ליהנות מהפטור.

נציין, כי במקרה של החלת סעיף 14 מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כי הן הוראות החוק והן הוראות ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה הינן קוגנטיות, אינן ניתנות להתניה מצידו של המעביד, ולא ניתנות לוויתור מצידו של העובד.

כל מה שרצית לדעת על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – הרצאה של עו”ד כפיר דיין דובב

 

היתרונות והחסרונות למעביד ולעובד

ההסדר על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין כולל בחובו “מקל וגזר” לעובד כלהלן:

ההטבה לעובד/החיסרון למעסיק – בהסדר זה נהנה העובד משחרור לזכותו של כספי הפיצויים שנצברו בקופה הפנסיונית ללא קשר לנסיבות סיום העסקתו. כלומר, גם בנסיבות סיום עבודה שאינן מזכות אותו בפיצויים, הסכומים ששולמו על חשבון הפיצויים יועברו לזכותו.

החסרון לעובד/ היתרון למעביד – גם כאשר בעת סיום העסקתו חבות הפיצויים על פי חוק (שכר אחרון כפול וותק) תהא גדולה מהיתרה שנצברה בקופה – העובד לא ייהנה מאותה השלמה.

ככלל, ככל שעובד מועסק יותר שנים במעסיק, ככל ששכרו עלה לאורך אותן השנים באופן משמעותי, וככל שהתשואות שהושגו על ידי קופת הביטוח היו צנועות או אפילו שליליות (תלוי בסוג הקופה ובמועד פתיחתה), כך יווצר פער גדול יותר בין חבות הפיצויים לבין הפיצויים שנצברו בקופה. פרמטרים אלה יעצימו או יחלישו את היתרון מול החיסרון האמורים לעיל בתלוי המקרה.

האישור הכללי

מעסיק אשר מעוניין להחיל על עובדיו את הוראות סעיף 14 יכול לעשות זאת, כאמור, גם באמצעות החתמתו של העובד על האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים מאת שר העבודה והרווחה מיום 30.6.1998, (להלן – “האישור הכללי”).

האישור הכללי מאפשר קבלת הפטור מהשלמת פיצויי פיטורים למעסיק שהפקיד לעובדו לקרן פנסיה מקיפה ו/או לביטוח מנהלים למטרת קצבה, לכל הפחות בגין חלק מההפרשות (כיום כל קופות הביטוח מאפשרות קבלת קצבה).

לשם קבלת הפטור, האישור הכללי דורש את התנאים המצטברים שלהלן:

  1. הסכמת העובד בכתב להסדר.
  2. ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו בהחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או מכוח החוק.
  3. ההסכם האמור ייחתם לא יאוחר משלושה חודשים מיום ביצוע תשלומי המעביד.

על פי תנאים אלה, לא יהיה תוקף להסדר שלא נעשה בכתב; למעביד לא תהא זכות בכספים המופקדים פרט לנסיבות חריגות וקיצוניות; לא יהיה תוקף להסדר שלא בוצע עד 3 חודשים מיום תחילת העסקתו של העובד ולא תתאפשר החלה רטרואקטיבית של האישור.

האישור הכללי קובע שני מסלולי פטור אפשריים: פטור של 100% ופטור של 72% כמפורט להלן.

האישור הכללי כולל פטור מלא בשיעור של 100% מהשלמת פיצוי פיטורים וזאת בתנאי כי המעסיק יבצע את ההפרשות החלופיות להלן:

  1. לקרן פנסיה – סך של 14.33% מן השכר המופטר או 12% באם מפקיד משלם המעביד בנוסף תשלום של 2.33% נוספים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד.
  2. לקופת ביטוח – סך של 13.33% מן השכר המופטר, ובנוסף, משלם בגין עובדו תשלום להבטחת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מן השכר המופטר, או לפחות בעלות של 2.5%, לפי הנמוך מבניהם. לחלופין, האישור הכללי מאפשר פטור חלקי בשיעור של 72%, מהשלמת פיצוי פיטורים וזאת בתנאי כי המעסיק יבצע את ההפרשות החלופיות להלן:
  3. לקרן פנסיה – סך של 12% מן השכר המופטר, כלומר ללא השלמה של 2.33%.
  4.  לקופת ביטוח – סך של 11% מן השכר המופטר, ובנוסף, משלם בגין עובדו תשלום להבטחת לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מן השכר המופטר, או לפחות בעלות של 2.5%, לפי הנמוך מבניהם.

נציין, כי לעומת ההסדרים הקבועים מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, המחייבים הפקדה מקבילה של העובד, האישור הכללי מאת התמ”ת אינו מאזכר את הפרשות העובד כלל כחלק מתנאיו, והוא למעשה שותק בכל הקשור להפקדות העובד. עם זאת, מובן מאליו כי על העובד מוטלת חובה חוקית מכוח תקנות מס הכנסה להפקדות גם על חשבונו.

נוסיף, כי ישנם מקרים בהם מפקידים מעבידים 18.33% בלבד לקרן פנסיה (כלומר סרגל הפרשות של 5%-5%-8.33%), ללא הפקדה נוספת לאובדן כושר עבודה. כלומר, במצב זה, ההפקדה היא פחותה משיעור של 14.33% חלק מעביד. נציין, כי בתמ”ת נוהגים לאשר גם הסדרים בהם המעביד משלם לקרן פנסיה 13.33% (ללא תשלום לאובדן כושר עבודה) כך שהפטור שניתן הוא על 93% מפיצויי הפיטורים (13.33%/14.33%=93%). עם זאת, נדגיש, כי להסדר כזה יש צורך באישור מראש ובכתב של התמ”ת.

סוף דבר

אנו מציעים כי מעסיק אשר מעוניין להחתים את עובדיו על ההסדר מכוח הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, יעשה זאת בתיאום עם מנהל ההסדר הפנסיוני, אשר ידע לכוונו לדרך הנכונה והיעילה להעביר מהלך זה.

במקרים של חברות ציבוריות, יש השלכה משמעותית ביותר לדו”חות הכספיים אשר מחובתן ליתן, בכל האמור לחבות הפיצויים לעובדים. במקרים אלה יש לנקוט משנה זהירות.

במקרים של ספק, או מקרים שאינם נופלים בגדר המקרים השכיחים והפשוטים, אנו מציעים לקבל את אישור התמ”ת להסדרים המבוצעים במעסיק כהליך שבשגרה. הדבר אמנם מכביד מעט אך עשוי לחסוך אי נעימות בהמשך.

נשמח ליתן ייעוץ ראשוני על ידי עורך דין דיני עבודה למי שישלח טופס שאלה באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד דיני עבודה?  לחץ כאן!

 

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ