מתי תאונה שנגרמה לעובד היא לא תאונת עבודה?

תאונה שהתרחשה במקום העבודה, בדרך אליו או בחזרה ממנו, עשויה להיחשב כתאונת עבודה המזכה את הנפגע בפיצויים וזכויות רפואיות במוסד לביטוח לאומי. אולם ישנם תנאים שבהם תאונה שנגרמה לעובד לא תיחשב בגדר תאונת עבודה. בשורות הבאות נפרט מהן הנסיבות הללו ואילו זכויות תלויות בהכרה בתאונה כתאונת עבודה.

באילו תנאים תאונה שנגרמה לעובד לא תיחשב כתאונת עבודה?

תאונת שאירעה לעובד בדרכו למקום עבודתו או בשובו ממנו, לא תיחשב בתור תאונת עבודה, במידה והנפגע חרג מהמסלול הקבוע אל מקום העבודה או ממנו באופן משמעותי, או ביצע עצירה ממושכת בנקודת ביניים שאינה נדרשת לצורך מילוי חבותו כלפי מעסיקו (ככל שמדובר על עובד שכיר) או לשם העיסוק במשלח ידו (אם מדובר על עובד עצמאי).

גם תאונת דרכים שנגרמה לעובד בעת שנהג בצורה נמהרת ולא זהירה, מבלי למלא את הוראות החוק או הוראותיו של מעסיקו בהקשר לעבודתו, סביר שלא תוכר בתור תאונת עבודה אשר מזכה בזכויות במוסד לביטוח לאומי. זאת למעט מקרים שבהם העובד נפטר בעקבות התאונה, או הפך נכה מעבודה למשך עשרה ימים ויותר, כאשר תאונתו נחשבת הייתה כתאונת עבודה אלמלא נהג בקלות דעת או בפזיזות.

יחד עם זאת, תאונה שנגרמה לעובד בדרך למקום העבודה או ממנו, כן תיחשב כתאונת עבודה, היה והעובד ביצע עצירה או סטה ממסלולו המקובל, לשם ביצוע מצוות תפילת בוקר בבית תפילה, או על מנת לפזר את ילדיו במסגרות החינוכיות שלהם או לאסוף אותם מהן. לעניין זה יחשבו ילדים בתור צאצאים שטרם מלאו להם עשר שנים, או מי שבשל ליקוי קוגנטיבי או פיזי זקוקים לליווי כזה.

מתי תאונה שנגרמה לעובד כן תיחשב כתאונת עבודה המזכה בזכויות בביטוח לאומי?

תאונה שנגרמה לעובד כן תיחשב כתאונת עבודה המזכה בזכויות בביטוח לאומי, תחת הנסיבות הבאות:

  • אם התאונה אירעה לעובד על המסלול מביתו או מהמקום שבו הוא לן למקום עבודתו, או בכיוון הנגדי.
  • אם התאונה אירעה לעובד על המסלול שבין שני מקומות עבודה שבהם הוא מועסק.
  • במידה והתאונה קרתה לעובד בזמן הימצאו במקום עבודתו (או בקרבת מקום), בעת שפעל להצלת נפשות או רכוש, או למניעתם של נזקי גוף או לרכוש.
  • ככל שהתאונה נגרמה לעובד בזמן עבודתו אך לא בעקבותיה, בשל פגיעה שנגרמה על ידי אדם אחר עם חפץ הנמצא בסביבת העבודה או בקרבתה. זאת בתנאי שהעובד הנפגע לא היה אחראי לגרימת הפציעה בעצמו.
  • היה והתאונה נגרמה לעובד שכיר במקום שבו הוא אוכל את ארוחותיו בזמן ההפסקה מעבודתו, אשר נקבעה בידי מעסיקו ואינה חורגת מעבר לשלוש שעות, לרבות בדרך ממקום העבודה למקום זה או בחזור ממנו לעבודה.
  • תאונה שנגרמה לעובד שכיר, החבר בוועד העובדים במקום עבודתו או חבר בוועד מושב עובדים, בעת שעסק במילוי תפקידו זה ובעקבות מילוי תפקידו, או בדרכו למילוי התפקיד הנ”ל או בשובו ממנו.
  • תאונה שנגרמה לעובד שכיר בדרכו ממקום עבודתו, או ממעונו אל מקום בו הוא נבחן על פי חוק החניכות או בהתאם לחוק שירות התעסוקה, או בשובו ממקום הבחינה אל ביתו או מקום עבודתו.
  • פגיעה שנגרמה לעובד בעקבות אירוע תקיפה שהתרחש במהלך או עקב עבודתו, לרבות פגיעה מינית, ככל שזו גרמה לעובד לנזק פיזי או נפשי והצריכה פנייה לקבלת טיפול רפואי.

אילו זכויות בביטוח הלאומי תלויות בהכרה בתאונת העובד בתור תאונת עבודה?

מימוש הזכויות הבאות, מותנה בהכרה בתאונה שנגרמה לעובד בתור תאונת עבודה:

הזכות לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי

עובד שהוכר כמי שנפגע בתאונת עבודה, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, המהווים פיצוי זמני שמשלם המוסד לביטוח לאומי לעובד בגין אובדן הכנסותיו בשל תאונת העבודה שנגרמה לו. זאת בתנאי ועקב התאונה העובד מנוע מלעבוד במשלח ידו או בעיסוק סביר אחר (על פי האישור הרפואי שהרופא המטפל סיפק לו).

הזכות לקבלת דמי פגיעה מאפשרת לעובד נפגע העבודה לקבל את הפיצוי הכספי הנ”ל למשך עד 91 ימים לכל היותר, הנספרים מהיום שלמחרת מועד התאונה. דמי הפגיעה שישולמו לעובד שכיר או עצמאי שהוכר כנפגע עבודה, יהיו בהיקף של 75% מהכנסתו החייבת בתשלומי ביטוח לאומי, ב- 3 החודשים שקדמו לחודש שבו אירעה תאונת העבודה של העובד.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי הזכאות לדמי הפגיעה לעובד שנפגע במסגרת תאונת עבודה, מתנגשת עם הזכאות לקבלת קצבאות אחרות בביטוח הלאומי. לצורך העניין, בגין פרק הזמן שבו יקבל המבוטח את דמי הפגיעה, לא ישולמו לו דמי אבטלה.

יתרה מכך, דמי הפגיעה נחשבים להכנסה לעניין בדיקת הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

גם במקרה של עובד נפגע עבודה הזכאי לקבלת דמי מילואים, לא ניתן יהיה לממש את הזכות לדמי פגיעה עבור אותה התקופה במקביל לזכאות לדמי המילואים.

למאמר: זכויות עובד בתאונת עבודה

למאמר: תאונת עבודה פיצויים

הזכות לניצול של ימי מחלה וימי חופשה

עבור התקופה שבה המוסד לביטוח לאומי משלם לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה דמי פגיעה, מעסיקו של העובד איננו רשאי לנכות לו ימי מחלה שנצברו לזכותו (לרבות ימי הזכאות הראשונים אשר המעסיק נדרש לשלם למוסד לביטוח לאומי).

היות והביטוח הלאומי משלם לעובד נפגע העבודה את דמי הפגיעה למשך עד 91 ימים, היה ובמהלך תקופה זו יחסי עובד מעביד עדיין מתקיימים בין העובד למעסיקו, ולזכות העובד נצברו ימי חופשה, העובד יוכל להאריך את חופשת המחלה שלו, על חשבון יתרת ימי החופש שהוא טרם ניצל.

הזכות לקבלת טיפול רפואי מסובסד לנפגעי עבודה

עובד שכיר שהגיש לביטוח הלאומי טופס בקשה למתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה שמילא מעסיקו (טופס 250), יוכל לפנות לקבלת רפואי רפואי ראשוני ללא עלות, בקופת החולים או במיון של אחד מבתי החולים הציבוריים. יחד עם זאת, אין מדובר על אישור בדבר ההכרה בתאונה כתאונת עבודה. על מנת שהזכויות בביטוח הלאומי לא תיפגענה, חשוב לגשת לקבלת הטיפול הרפואי בתוך עד 72 שעות ממועד התאונה שנגרמה לעובד.

הזכות לקבלת קצבת נכות מעבודה

עובד שנגרמה לו תאונה שהוכרה בידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, ונותר עם נכות מהתאונה, לאחר שמימש את מלוא זכאותו לדמי פגיעה – רשאי להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה במוסד לביטוח לאומי. מימוש הזכות תיתכן כקבלת מענק חד פעמי או קצבה חודשית, בהתאם להחלטת הביטוח הלאומי, והוועדה הרפואית שלו שמולה נפגע העבודה יידרש להופיע כדי שדרגת נכותו תיקבע.

למאמר: תביעה להכרה בתאונת עבודה


האם פגיעת עבודה שהתרחשה בחו”ל תיחשב כתאונת עבודה המזכה בדמי פגיעה?

תושב ישראלי שנגרמה לו תאונה בזמן שעבד בחו”ל, אשר עומד בתנאי הזכאות לקבלת קצבת נפגעי עבודה, יוכל להיות מוכר שנפגע עבודה הזכאי לקבלת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי. לשם כך הוא יידרש להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה לקבלת דמי פגיעה, בין אם באופן ישיר או דרך שגרירות ישראל במקום הימצאו.

 

נפגעתם בתאונה וחוששים שזו תאונת עבודה? זה הזמן לפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם משרד עו”ד כפיר דיין דובב. פנו אלינו בהקדם לקבלת סיוע משפטי איכותי בלי התחייבות!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ